Co je to arboristika?

Obor arboristika (zjednodušeně péče o dřeviny rostoucí mimo les) je u nás poměrně neznámý, ale dost se rozvíjející obor. Jeho význam pro soužití lidí a stromů nabývá v dnešní době a zvlášť ve městech stále většího významu. Souhrnně lze říct, že stromy v městském či příměstském prostředí by měly z pohledu člověka plnit několik důležitých funkcí: např. hygienickou (snižování prašnosti, zlepšování mikroklimatu), estetickou či ekologickou (poskytují životní prostředí pro další organismy). Hlavním požadavkem pro stávající strom v místech s intenzivním pohybem lidí je však jeho provozní bezpečnost. Proto je ošetřování stromů nezbytnou součástí péče o zeleň a pomineme-li ostatní hlediska, jako je vzhled a nepřímé vlivy na své okolí, tvoří bezpečnostní zásahy naprostou většinu naší práce.

Zákon o topení pevnými palivy

Víte, že od roku 2012 je novelizovaný zákon upravující topení pevnými palivy ?

Zákon stanovuje základní pravidla topení s pevnými palivy v moderních spalovacích zařízeních tak, aby se stav ovzduší i životního prostředí v budoucnu zlepšil.

V praxi je rozhodující v čem člověk topí, tedy v moderním spalovacím zařízení s vysokou účinností spalování, a tedy menšími emisemi. Důležitý je především druh a kvalita paliva (kterou Vám naše společnost můžeme zaručit), dalším důležitým prvkem je kotel a samotná údržba spalinové cesty a její tah včetně revizí. Pro budoucnost je nezbytná výměna spalovacího zařízení splňující zákonné normy.

V případě podezření na porušení povinnosti při provozu malého zdroje může orgán ochrany ovzduší obecního úřadu provést měření tmavosti kouře – může při tom využít i svědectví občanů, taktéž si může vyžádat účtenku za nákup paliva či záznam o provedení pravidelného čištění spalinových cest. Nově od roku 2016 také doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu spalovacího zařízení – kotle (povinnost revize 1 x za dva roky).

Pravidelné revize spalovacího zařízení bude provádět autorizovaný technik, tedy odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem kontrolovaných zařízení.

U tepelných zdrojů se sálavým spalováním s teplovodním výměníkem do 10 kW je nutná pouze revize komínů.

U spalovacích zařízení od 10 kW do 300 kW, které slouží jako tepelný zdroj pro teplovodní soustavu ústředního vytápění si bude nutno do budoucna pořídit kotle splňující emisní třídu 3 dle ČSN EN 303-5, které splňují zákonem stanovené emise, mají dokonalé a řízené spalování o účinnosti okolo 80% i více.

Nejpozději od roku 2014 by výrobci měli postupně vyrábět a technici instalovat pouze moderní kotle emisní třída 3.

Od roku 2022 by se již jinými kotli nemělo topit.

Nový zákon by měl přinést výrazné snížení vlivu starých spalovacích zařízení na kvalitu ovzduší a podpořit výměnu nových moderních tepelných zařízení s vysokou účinností a dokonalým spalováním.

V případě že provozovatel tepelného zařízení nedodrží a nesplní zákonnou povinnost, lze jej ze strany nadřízených orgánů finančně postihnout a zjednat opatření k náhradě.

Ochrana stromů

Kácení dřevin se řídí zákonem ČNR 114/1992 Sb. v platném znění ze dne 1.12.2009 a prováděcí vyhláškou MŽP 395/1992 Sb. Vlastník pozemku smí pokácet strom, jehož obvod nepřesahuje 80 cm ve výšce 1,30m nad zemí. U větších stromů musí žádat o povolení obecní úřad. Výjimkou je situace, kdy strom je prokazatelně zcela uschlý, nebo bezprostředně ohrožuje životy a zdraví obyvatel nebo majetek (většího rozsahu). V takovém případě lze strom pokácet ihned, ovšem je nutné strom před pokácením zdokumentovat a do 15 dnů pokácení ohlásit obecnímu úřadu, který může případně rozhodnout o jeho neoprávněnosti. Nelze připustit preventivní kácení zdravých dřevin, které by mohly působit škodu například pádem při větrném počasí.

Významné stromy může obecní úřad vyhlásit za památný strom, takto je možno vyhlásit i celou alej či stromořadí. Nelesní zeleň se často stává součástí územních systémů ekologické stability (především biokoridorů), popřípadě významných krajinných prvků.

Ochrana lesních stromů je zajištěna především pomocí lesního zákona. Navíc každý les je ze zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem.

Nóvé stránky

Připravili jsme pro Vás novou prezentaci na internetu. Doufáme, že se Vám bude líbit .